Bedrijfsrecherche

Indien er binnen een bedrijf vermoedens zijn dat personeelsleden, bezoekers of derden zich niet aan de voorschriften en/of verplichtingen houden of wanneer er verdenkingen zijn van frauduleus ziekteverzuim of strafbare gedragingen, dan zullen er maatregelen genomen moeten worden. Om als bedrijf een juiste en onderbouwde beslissing te nemen, zal een feitenonderzoek vereist zijn. De bedrijfsrecherche van A FONDO kan daarbij een uitkomst bieden.

De onderzoeksbevindingen kunnen uiteindelijk als bewijs dienen in een gerechtelijke procedure, de positie van het bedrijf versterken bij eventuele onderhandelingen met een wederpartij of ze kunnen van belang zijn bij het nemen van contractuele beslissingen.

Onderzoeksmethoden

Afhankelijk van de verdenking en de situatie kan er bijvoorbeeld bedrijfsadministratie geanalyseerd worden, het houden van interviews, het doen van observaties, het plaatsen van camera’s of er kan onderzoek gedaan worden in de geautomatiseerde voorzieningen van het bedrijf. Afhankelijk van het onderzoek kunnen er door ons getuigenverklaringen worden afgenomen, er kan onderzoek worden gedaan op internet of er kunnen observaties plaatsvinden. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van speciale data-analyse software om verbanden te leggen waardoor het onderzoek efficiënt en grondig kan worden verricht. 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, werken wij bij complexe dossiers of grote onderzoeken nauw samen met andere gespecialiseerde en deskundige (forensische/digitale) recherchebureaus. De uitvoering hiervan gebeurt uitsluitend met gediplomeerde rechercheurs.

Heeft u behoefte aan een rechercheonderzoek voor uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.