Drieluik over interne bedrijfsfraude

Er wordt steeds meer gefraudeerd binnen bedrijven. Fraude kost bedrijven wereldwijd gemiddeld  5% van de winst. De schade van interne bedrijfsfraude in Nederland wordt jaarlijks geschat op ongeveer 5 tot 6 miljard euro. Met name binnen organisaties met meer dan 100 werknemers worden er veel frauduleuze handelingen verricht. Dat zijn meestal werknemers die al meerdere jaren in ‘trouwe’ dienst zijn bij het bedrijf en de financiële verleiding niet kunnen weerstaan.

Interne bedrijfsfraude is altijd schadelijk voor een bedrijf. Het kan de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen en de bedrijfsdoelstellingen frustreren. Daarnaast schaadt het de integriteit en  heeft het een nadelig effect op het imago. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: diefstal van geld, goederen of gegevens, verduistering in dienstbetrekking, lekken van gevoelige informatie, onjuiste gegevens verstrekken zoals onjuiste declaraties of urenregistraties, in strijd handelen met de arbeidsovereenkomst of een concurrentiebeding, frauduleuze financiële verslaggeving, corruptie of frauduleus ziekteverzuim. Elke vorm van fraude is een opzettelijke misleiding om onrechtmatig voordeel te krijgen. Er bestaat wel per bedrijf verschil in de beoordeling wat als frauduleus kan worden aangemerkt en wat niet. Wat binnen de ene organisatie als ontoelaatbaar wordt beschouwd, is voor een andere organisatie gebruikelijk. De verschillen in de bedrijfscultuur en eventuele gedragscodes of huisreglementen zijn dus bepalend om het begrip fraude te kunnen definiëren.

Omdat het onderwerp bedrijfsfraude te veelomvattend is om in één artikel te verwerken, heb ik een drieluik gemaakt. Drie separate delen over interne bedrijfsfraude. In deel 1 beschrijf ik preventieve maatregelen om (de kans) op interne bedrijfsfraude te voorkomen of te beperken. Vervolgens bespreek ik in deel 2 hoe interne bedrijfsfraude het beste opgespoord kan worden en geef ik informatie over de bewijsvergaring. Tot slot beschrijf ik in deel 3de verschillende (ontslag)mogelijkheden voor werkgevers nadat de bedrijfsfraude is bewezen en er een fraudeur in beeld is. Ik maak daarbij gebruik van relevante jurisprudentie.

Vragen of opmerkingen over deze artikelen of over bedrijfsfraude in het algemeen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.