Dossieronderzoek in strafzaken

Dossieronderzoek in strafzaken

Bent u verdachte in een strafzaak, maar onschuldig? Bent u onterecht veroordeeld? Of bent u advocaat en heeft u een analytische en tactische blik nodig op het strafdossier van uw cliënt of zou u graag bewijs willen laten onderzoeken? Dan kan een grondig dossieronderzoek door A FONDO Recherchebureau wel eens van pas komen. Lees dit artikel voor meer informatie over dossieronderzoek in strafzaken, maar ook over de mogelijkheden van aanvullend (forensisch/tactisch) rechercheonderzoek.

VERSCHIL RECHERCHEBUREAU EN ADVOCAAT

Een advocaat is verplicht de belangen van zijn cliënt te behartigen. Er zal altijd worden geprobeerd om de feiten en omstandigheden in het voordeel van de cliënt uit te laten vallen.  Een goede advocaat zal het dossier ook doorzoeken op ontlastende feiten, omstandigheden of bewijs om een zo goed mogelijke verdediging te voeren. Er zullen vaak juridische verweren gevoerd worden maar er zal bijvoorbeeld ook gekeken worden naar onrechtmatigheden in het strafrechtelijk vooronderzoek . Advocaten zijn echter niet onafhankelijk waardoor het risico bestaat dat er door een rechter minder waarde wordt gehecht aan eventuele (onderzoeks)bevindingen vanwege de mogelijke subjectiviteit van de advocaat.

Een dossieronderzoek door A FONDO kan kan een goede aanvulling zijn op het werk van de advocaat en kan gezien worden als een (onafhankelijk) contra-expertise van het politieonderzoek. Het onderzoek richt zich op het ontkrachten van belastend bewijsmateriaal met objectieve gegevens en het verzamelen van ontlastend bewijsmateriaal. A FONDO kan als vergund recherchebureau in elke fase van het strafproces van toegevoegde waarde zijn. Wij werken vaak nauw samen met de advocaten. In eerste instantie om te overleggen waar de onderzoeksmogelijkheden liggen in de zaak en vervolgens hoe het onderzoek zo effectief mogelijk ingericht kan worden zodat het beste resultaat kan worden behaald. Ook kunnen wij gedurende een strafzaak adviseren over bijvoorbeeld het opvragen van bepaalde dossierstukken en het bepalen van de onderzoekswensen. Omdat het een feitenonderzoek betreft, kunnen onze bevindingen door de advocaat worden gebruikt in het pleidooi, maar kan het onderzoeksrapport ook in zijn geheel worden toegevoegd aan het strafdossier. Een dergelijk onderzoek kan dus erg waardevol zijn. Doordat wij met een analytische, tactische en soms technische blik naar het dossier kijken, zien wij soms details die eerder niet waren opgevallen maar die de strafzaak wel een hele andere wending kunnen geven. 

HOE ZIET EEN DOSSIERONDERZOEK DOOR A FONDO RECHERCHEBUREAU ER UIT?

A FONDO is gespecialiseerd in het gedetailleerd in kaart brengen en onderzoeken van een dossier. Het gehele strafdossier wordt door ons grondig en tactisch geanalyseerd. Meestal worden alle gebeurtenissen of bewijsmiddelen chronologisch in een overzicht of tijdlijn verwerkt. Daarna wordt er gekeken naar het bewijs, zoals getuigenverhoren of tapverslagen. Er wordt gekeken of het bewijs wel op de juiste manier is geïnterpreteerd, of er ontlastende omstandigheden zijn die niet in het dossier terug komen en of er misschien processen-verbaal foutief zijn opgemaakt of juist worden achtergehouden. De geschetste gebeurtenissen en het bewijsmateriaal worden gecontroleerd in de tijdlijn en worden zoveel mogelijk onderzocht en getoetst aan de hand van objectieve gegevens. Ook worden tegenstrijdigheden in kaart gebracht en kunnen er alternatieve scenario’s worden onderzocht. Indien wij getuigen hebben gevonden die mogelijk ontlastend zouden kunnen verklaren, dan zijn wij bevoegd om deze getuigen te horen.  In sommige gevallen kan het ook van toegevoegde waarde zijn om de dag waarop de tenlastelegging is gebaseerd en waarop het strafbare feit zou zijn gepleegd, helemaal in kaart te brengen. Misschien kan er namelijk wel aangetoond worden dat u of uw cliënt op de betreffende dag op dat tijdstip helemaal niet op die locatie kan zijn geweest. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bank-, telefoon- of locatiegegevens die door ons opgevraagd, geanalyseerd en ik kaart gebracht kunnen worden. Vanwege onze juridische achtergrond kunnen wij extra waarde toevoegen aan het dossieronderzoek doordat wij de acties voortdurend kunnen spiegelen aan de juridische realiteit. 

MEERWAARDE VAN DOSSIERONDERZOEK 

Kort samengevat leveren onze onderzoeken vaak de volgende resultaten op:

  • Falsificaties van getuigenverklaringen, alibi’s of aangiftes (door toetsing aan objectieve gegevens);
  • Ontlastende analyses van feitelijke gegevens zoals telefoon-/zendmastgegevens of bankafschriften;
  • Contradicties in belastende getuigenverklaringen;
  • Tegenstrijdigheden in het bewijsmateriaal onderling en/of in de tijdlijn;
  • Nieuwe ontlastende getuigenverklaringen;
  • Fouten of gebreken in het onderzoek- en/of handelen van politie en openbaar ministerie;
  • Ontlastend (bewijs)materiaal dat niet aan het dossier was gevoegd;
  • Onderbouwde alternatieve scenario’s.

FORENSISCH DESKUNDIGEN

Wij werken daarnaast ook samen met gerechtelijk deskundigen op het gebied van forensisch- en digitaal onderzoek. Zij kunnen bijvoorbeeld DNA- en/of sporenonderzoek doen, forensisch bewijs beoordelen of telefoongegevens uitlezen. Omdat zij op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen op forensisch- en technisch gebied, kunnen zij het forensische onderzoek van de politie en het NFI op de juiste manier interpreteren en beoordelen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een dossieronderzoek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *