#18 – Dossieronderzoek in strafzaken

Dossieronderzoek in strafzaken

Bent u verdachte in een strafzaak, maar onschuldig? Bent u onterecht veroordeeld? Of bent u advocaat en heeft u een analytische en tactische blik nodig op het dossier van uw cliënt of zou u graag bewijs willen laten onderzoeken? Dan kan een grondig dossieronderzoek door A FONDO Recherchebureau wel eens van pas komen. Lees dit artikel voor meer informatie over dossieronderzoek in strafzaken, maar ook over de mogelijkheden van aanvullend (forensisch/tactisch) rechercheonderzoek.

VERSCHIL RECHERCHEBUREAU EN ADVOCAAT

Een advocaat is verplicht de belangen van zijn cliënt te behartigen. Er zal altijd worden geprobeerd om de feiten en omstandigheden in het voordeel van de cliënt uit te laten vallen.  Een goede advocaat zal het dossier zelf ook doorzoeken op ontlastende feiten, omstandigheden of bewijs om een zo goed mogelijke verdediging te voeren. Ook zal er gekeken worden naar onrechtmatigheden in het strafrechtelijk vooronderzoek en er worden juridische verweren gevoerd. Advocaten zijn echter niet gespecialiseerd in het uitvoeren van recherchewerkzaamheden en kunnen daarnaast niet onafhankelijk zijn waardoor het risico bestaat dat er door een rechter minder waarde wordt gehecht aan eventuele onderzoeksbevindingen vanwege de mogelijke subjectiviteit van de advocaat.

A FONDO kan als vergund recherchebureau in elke fase van het strafproces van toegevoegde waarde zijn doordat er aan waarheidsvinding wordt gedaan. Wij werken wel vaak nauw samen met de advocaten. In eerste instantie om te overleggen waar de onderzoeksmogelijkheden liggen in de zaak en vervolgens hoe het onderzoek zo effectief mogelijk ingericht kan worden zodat het beste resultaat kan worden behaald. Omdat het een feitenonderzoek betreft, kunnen onze bevindingen door de advocaat worden gebruikt in de verdediging, maar kan het onderzoeksrapport ook in zijn geheel worden toegevoegd aan het strafdossier. Een dergelijk onderzoek kan dus erg waardevol zijn. Doordat wij met een analytische, tactische en soms technische blik naar het dossier kijken, zien wij soms details die eerder niet waren opgevallen maar die de strafzaak wel een hele andere wending kunnen geven. Er zijn soms ook mogelijkheden voor het vergaren van aanvullend bewijs. Ook kunnen wij gedurende een strafzaak adviseren over bijvoorbeeld het opvragen van bepaalde dossierstukken of het bepalen van de onderzoekswensen.

HOE ZIET EEN DOSSIERONDERZOEK DOOR A FONDO ER UIT?

Wat wij als recherchebureau goed kunnen, is het gedetailleerd in kaart brengen van een dossier. Het gehele strafdossier wordt door ons grondig en tactisch geanalyseerd. Meestal worden alle gebeurtenissen of bewijsmiddelen chronologisch in een overzicht of tijdlijn verwerkt. Daarna wordt er gekeken naar het bewijs, zoals getuigenverhoren of tapverslagen. Is het bewijs wel op de juiste manier geïnterpreteerd? Zijn er ontlastende omstandigheden die niet in het dossier terug komen? Worden er misschien dossierstukken achtergehouden? De geschetste gebeurtenissen en het bewijsmateriaal worden gecontroleerd in de tijdlijn en eventuele tegenstrijdigheden worden in kaart gebracht. Ook kunnen er alternatieve scenario’s worden onderzocht. Vanwege onze juridische achtergrond kunnen wij waarde toevoegen aan het rechercheonderzoek en kunnen wij de acties voortdurend spiegelen aan de juridische realiteit.

WAT VOOR AANVULLEND RECHERCHEONDERZOEK IS ER MOGELIJK?

Naar aanleiding van de dossieranalyse kunnen er een aantal zaken uitrollen die nader onderzocht moeten worden, of er kan nieuw bewijs verzameld worden ten behoeve van de verdediging. Indien er getuigen zijn die mogelijk ontlastend zouden kunnen verklaren, dan zijn wij bevoegd om deze getuigen te horen. Het getuigenverhoor is dan wel op basis van vrijwilligheid. In sommige gevallen kan het ook van toegevoegde waarde zijn om de dag waarop de tenlastelegging is gebaseerd en waarop het strafbare feit zou zijn gepleegd, helemaal in kaart te brengen. Misschien kan er namelijk wel aangetoond worden dat u of uw cliënt op de betreffende dag op dat tijdstip helemaal niet op die locatie kan zijn geweest. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bank-, telefoon- of locatiegegevens die door ons opgevraagd, geanalyseerd en ik kaart gebracht kunnen worden. Dit geldt overigens ook voor belastende getuigenverklaringen. De verklaringen kunnen op waarheid worden onderzocht en getoetst aan de hand van de beschikbare methoden en gegevens.

FORENSISCH DESKUNDIGEN

Wij werken daarnaast ook samen met gerechtelijk deskundigen op het gebied van forensisch- en digitaal onderzoek. Zij kunnen bijvoorbeeld DNA- en/of sporenonderzoek doen, forensisch bewijs beoordelen of telefoongegevens uitlezen. Omdat zij op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen op forensisch- en technisch gebied, kunnen zij het forensische onderzoek van de politie en het NFI op de juiste manier interpreteren en beoordelen.

HERZIENING

Ook als er een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling heeft plaatsgevonden, bestaan er mogelijkheden om een rechercheonderzoek te laten doen. Herziening kan in uitzonderlijke gevallen een onherroepelijke veroordeling ongedaan maken. De meest voorkomende reden voor herziening is dat er na de veroordeling een nieuw feit bekend is geworden. Dit nieuwe feit wordt een novum genoemd. Om tot herziening te komen moet dat novum zo belangrijk zijn, dat de rechter waarschijnlijk tot een ander oordeel zou zijn gekomen als dit feit tijdens het proces bekend was geweest. Hierbij kan gedacht worden aan nieuw DNA-bewijs (of –onderzoek), nieuwe inzichten van deskundigen of een nieuwe (geloofwaardige) getuigenverklaring.

De advocaat van de veroordeelde kan bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek indienen. Dit verzoek moet uiteraard heel goed onderbouwd zijn.  Een uitgebreid onderzoeksrapport door een recherchebureau kan daarin veel betekenen. In een rechercheonderzoek wordt namelijk slechts naar feiten gekeken. Indien de Hoge Raad besluit de zaak te heropenen, dan wordt de strafzaak verwezen naar een gerechtshof dat nog niet eerder over de zaak heeft geoordeeld. Het gerechtshof kan op basis van een nieuw onderzoek de verdachte vrijspreken of de veroordeling in stand houden.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een rechercheonderzoek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *