Dossieronderzoek in strafzaken

Dossieronderzoek in strafzaken

Bent u advocaat (of verdachte) in een strafzaak en zou u graag het bewijs in uw dossier grondig willen laten onderzoeken omdat u twijfelt aan de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten van de politie of de door hen gehanteerde methoden? Dan kunt u door ons een dossieronderzoek van het strafdossier laten doen. A FONDO Recherchebureau is namelijk gespecialiseerd in het analyseren en onderzoeken van bewijs in strafzaken. Een dergelijk dossieronderzoek is gericht op het ontkrachten van belastend bewijsmateriaal met objectieve gegevens en het verzamelen en in kaart brengen van ontlastend bewijsmateriaal. Omdat het een feitenonderzoek betreft, kunnen de bevindingen door de advocaat worden gebruikt in het pleidooi, maar kan het onderzoeksrapport ook in zijn geheel worden toegevoegd aan het strafdossier. Het bedrijfsmotto van A FONDO: gerechtigheid door waarheidsvinding. Lees dit artikel voor meer informatie over de toegevoegde waarde van onze onderzoeken en over de mogelijkheden van aanvullend (forensisch/tactisch) rechercheonderzoek.

SAMENWERKING RECHERCHEBUREAU EN ADVOCAAT

Een advocaat is verplicht de belangen van zijn cliënt te behartigen. Er zal altijd worden geprobeerd om de feiten en omstandigheden in het voordeel van de cliënt uit te laten vallen. Een goede advocaat zal op zoek gaan naar feitelijke tegenstrijdigheden, falsificaties van bewijs of ontlastende gegevens om een zo goed mogelijke verdediging te voeren. Advocaten zijn echter niet onafhankelijk waardoor het risico bestaat dat er door een rechter minder waarde wordt gehecht aan eventuele (onderzoeks)bevindingen vanwege de mogelijke subjectiviteit van de advocaat. Daarnaast zijn advocaten ook niet opgeleid als onderzoeker.

Een dossieronderzoek door A FONDO kan kan een goede aanvulling zijn op het werk van de advocaat en kan gezien worden als een contra-expertise van het politieonderzoek. Het onderzoek richt zich op het ontkrachten van belastend bewijsmateriaal met objectieve gegevens en het verzamelen van ontlastend bewijsmateriaal. A FONDO kan als vergund recherchebureau in elke fase van het strafproces van toegevoegde waarde zijn. Het beste is wel om ons in eerste aanleg al in te schakelen omdat er dan vaak nog de meeste onderzoeksmogelijkheden zijn. Wij werken meestal nauw samen met de advocaat. In eerste instantie om te overleggen waar de onderzoeksmogelijkheden liggen in de zaak en vervolgens hoe het onderzoek zo effectief mogelijk ingericht kan worden zodat het beste resultaat kan worden behaald. Ook kunnen wij gedurende een strafzaak adviseren over bijvoorbeeld het opvragen van bepaalde dossierstukken en het bepalen van de onderzoekswensen. Omdat het een feitenonderzoek betreft, kunnen onze bevindingen door de advocaat worden gebruikt in het pleidooi, maar kan het onderzoeksrapport ook in zijn geheel worden toegevoegd aan het strafdossier. Een dergelijk onderzoek kan dus erg waardevol zijn. Doordat wij met een analytische, tactische en soms technische blik naar het dossier kijken, zien wij soms zaken die eerder niet waren opgevallen maar die de strafzaak wel een hele andere wending kunnen geven. 

HOE ZIET EEN DOSSIERONDERZOEK IN STRAFZAKEN ER UIT?

A FONDO is gespecialiseerd in het (grondig) analyseren en onderzoeken van het dossier. Er wordt meestal een tijdlijn gemaakt om alle gebeurtenissen en bewijsmiddelen in kaart te brengen. Daarna wordt er gekeken naar het bewijs, zoals getuigenverhoren, telecomgegevens of tapverslagen. Er wordt gekeken of het bewijs wel op de juiste manier is geïnterpreteerd, of er ontlastende omstandigheden zijn die niet in het dossier terug komen en of er misschien processen-verbaal foutief zijn opgemaakt of juist worden achtergehouden. De geschetste gebeurtenissen en het bewijsmateriaal worden gecontroleerd in de tijdlijn en worden zoveel mogelijk onderzocht en getoetst aan de hand van objectieve gegevens. Ook worden tegenstrijdigheden in kaart gebracht en kunnen er alternatieve scenario’s worden onderzocht. Indien wij getuigen hebben gevonden die mogelijk ontlastend zouden kunnen verklaren, dan zijn wij bevoegd om deze getuigen te horen. In sommige gevallen kan het ook van toegevoegde waarde zijn om de dag waarop de tenlastelegging is gebaseerd en waarop het strafbare feit zou zijn gepleegd, helemaal in kaart te brengen. Misschien kan er namelijk wel aangetoond worden dat u of uw cliënt op de betreffende dag op dat tijdstip helemaal niet op die locatie kan zijn geweest. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bank-, telefoon- of locatiegegevens die geanalyseerd en in kaart gebracht kunnen worden. Vanwege onze juridische achtergrond kunnen wij extra waarde toevoegen aan het onderzoek doordat wij de acties voortdurend kunnen spiegelen aan de juridische realiteit. 

MEERWAARDE VAN DOSSIERONDERZOEK 

Kort samengevat kunnen onze onderzoeken de volgende resultaten opleveren:

  • Falsificaties van getuigenverklaringen, alibi’s of aangiftes (door toetsing aan objectieve gegevens);
  • Ontlastende analyses van feitelijke gegevens zoals telefoon- en locatiegegevens;
  • Contradicties in belastende getuigenverklaringen;
  • Tegenstrijdigheden in het bewijsmateriaal onderling en/of in de tijdlijn;
  • Fouten of gebreken in het onderzoek- en/of handelen van politie en openbaar ministerie;
  • Ontlastend (bewijs)materiaal dat niet aan het dossier was gevoegd;
  • Nieuwe ontlastende getuigenverklaringen;
  • Onderbouwde alternatieve scenario’s.

FORENSISCH DESKUNDIGEN

Wij werken daarnaast ook samen met gerechtelijk deskundigen op het gebied van forensisch-, digitaal- en telecomonderzoek. Zij kunnen bijvoorbeeld DNA- en/of sporenonderzoek doen, forensisch bewijs beoordelen, telefoongegevens uitlezen of netwerkmetingen doen. Omdat zij op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen op forensisch- en technisch gebied, kunnen zij het forensische onderzoek van de politie of het NFI op de juiste manier interpreteren en beoordelen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een dossieronderzoek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.