Dossieronderzoek in strafzaken

Dossieronderzoek in strafzaken

Bent u advocaat (of verdachte) in een strafzaak en zou u graag het bewijs in uw dossier grondig willen laten onderzoeken omdat u bijvoorbeeld twijfelt aan de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten van de politie of de door hen gehanteerde methoden? Dan kunt u door ons een dossieronderzoek laten verrichten. A FONDO Recherchebureau is namelijk gespecialiseerd in het analyseren en onderzoeken van bewijs in strafzaken. Een dergelijk onderzoek kan gezien worden als een tegenonderzoek of contra-expertise van het politieonderzoek en is gericht op het falsificeren van belastend bewijsmateriaal en het verzamelen en in kaart brengen van ontlastend bewijs. Het bedrijfsmotto van A FONDO: gerechtigheid door waarheidsvinding. 

SAMENWERKING RECHERCHEBUREAU EN ADVOCAAT

In de meeste dossieronderzoeken wordt nauw samengewerkt met de advocaat. In eerste instantie wordt overlegd waar de wensen en onderzoeksmogelijkheden liggen in de zaak en vervolgens wordt bepaald hoe het onderzoek zo effectief mogelijk kan worden ingericht om het beste resultaat te behalen. Ook kan er gedurende een strafzaak geadviseerd worden over bijvoorbeeld het opvragen van specifieke dossierstukken en het bepalen van de onderzoekswensen.

In tegenstelling tot een advocaat opereert een particulier onderzoeker onafhankelijk en heeft geen formele belangen of verplichtingen tegenover de cliënt. Hierdoor kan er met een objectieve blik naar het bewijsmateriaal worden gekeken. Terwijl advocaten getraind zijn in het interpreteren en toepassen van de wet, zijn particuliere onderzoekers gespecialiseerd in het begrijpen van forensisch bewijs en onderzoeksmethoden. Door samen te werken kan er een betere verdediging gevoerd worden, wat kan bijdragen aan een rechtvaardige uitkomst voor de verdachte. A FONDO kan in elke fase van het strafproces van toegevoegde waarde zijn maar hoe eerder hoe beter omdat er dan vaak nog de meeste onderzoeksmogelijkheden zijn. Na afronding van het onderzoek wordt een gedetailleerd rapport opgesteld met alle bevindingen. Deze bevindingen kunnen door de advocaat worden gebruikt in het pleidooi, maar het onderzoeksrapport kan ook in zijn geheel worden toegevoegd aan het strafdossier.

MEERWAARDE VAN DOSSIERONDERZOEK DOOR A FONDO

Een dossieronderzoek door A FONDO richt zich op het falsificeren van belastend bewijsmateriaal en het verzamelen en in kaart brengen van ontlastend bewijsmateriaal. In grote dossiers kan hierbij gebruik gemaakt worden van speciale data-analyse software om verbanden te leggen en tegenstrijdigheden in kaart te brengen waardoor het onderzoek efficiënt en grondig kan worden verricht. Ook bijvoorbeeld bank-, telecom- en locatiegegevens kunnen met deze software analytisch worden onderzocht. Er wordt niet alleen genoegen genomen met oppervlakkige bevindingen, maar er wordt dieper gegraven om elk aspect van een strafzaak te belichten. Enkele onderwerpen waar aan gedacht kan worden bij een dossieronderzoek door A FONDO:

  • Falsificeren van getuigenverklaringen, alibi’s of aangiftes. Deze onregelmatigheden worden gedetecteerd door deze te toetsen aan objectieve gegevens en te vergelijken met andere beschikbare informatie.
  • Ontlastende analyses van feitelijke gegevens. Telefoon- en locatiegegevens kunnen bijvoorbeeld cruciaal zijn in het vaststellen van iemands aanwezigheid op een bepaalde plaats en tijd. Gegevens worden grondig onderzocht om ontlastend bewijs te identificeren en te verifiëren.
  • Contradicties in belastende getuigenverklaringen in kaart brengen. Getuigenverklaringen zijn niet altijd zo onbetwistbaar als ze lijken. Tegenstrijdigheden worden ontrafeld en mogelijke beïnvloedingen of manipulaties in deze verklaringen worden blootgelegd .
  • Tegenstrijdigheden in het bewijsmateriaal onderling en/of in de tijdlijn identificeren. Een solide zaak rust op consistent bewijsmateriaal en een heldere tijdlijn. Er wordt aandacht besteed aan de kleinste details en gezocht naar eventuele tegenstrijdigheden om de integriteit van het bewijs te waarborgen.
  • Fouten of gebreken in het onderzoek- en/of handelen van politie en openbaar ministerie blootleggen. Helaas zijn fouten of gebreken in het onderzoek- en handelingsproces van de politie en het openbaar ministerie geen zeldzaamheid. Een grondige analyse stelt in staat om dergelijke tekortkomingen te identificeren en te documenteren.
  • Opsporen van ontlastend (bewijs)materiaal. Soms kan waardevol ontlastend bewijs over het hoofd worden gezien of niet aan het dossier zijn toegevoegd. Het opsporen hiervan kan voor een hele andere wending zorgen in de strafzaak.
  • Nieuwe ontlastende getuigen opsporen en/of interviewen. In de loop van een zaak kunnen nieuwe getuigen opduiken die het perspectief op de zaak veranderen. Getuigen kunnen worden geïnterviewd en deze verklaringen kunnen grondig worden onderzocht en beoordeeld op hun geloofwaardigheid en relevantie.
  • Onderzoeken en uitwerken van alternatieve scenario’s. In sommige gevallen kan het bestaande scenario in een zaak in twijfel worden getrokken door het presenteren van een alternatief scenario. Deze alternatieve verhaallijnen worden gebaseerd op feitelijke gegevens en objectieve analyses. 

Vanwege mijn de juridische achtergrond kan extra waarde worden toegevoegd aan het onderzoek doordat de acties voortdurend kunnen worden gespiegeld aan de juridische realiteit. 

ERVARING

In de afgelopen jaren heb ik in verschillende soorten strafzaken onderzoek gedaan, zoals witwassen, corruptie, omkoping, valsheid in geschrifte, drugssmokkel en een aantal moordzaken. Een bekende moordzaak waarin ik een aantal jaren onderzoek heb gedaan, betreft de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels. In deze zaak is er nauw samengewerkt met de Nederlandse strafpleiter Stijn Franken, de Curaçaose strafpleiter Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en wetenschapsfilosoof Ton Derksen. Zij schreven alledrie een testimonial over de samenwerking.

DESKUNDIGEN

Er wordt zonodig samengewerkt met (gerechtelijk) deskundigen op het gebied van forensisch-, digitaal- en telecomonderzoek. Zij kunnen bijvoorbeeld DNA- en/of sporenonderzoek doen, forensisch bewijs beoordelen, telefoongegevens uitlezen of netwerkmetingen doen. Omdat zij op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen op forensisch- en technisch gebied, kunnen zij het forensische onderzoek van de politie of het NFI op de juiste manier interpreteren en beoordelen.

QUICKSCAN

Het is mogelijk om tegen een gereduceerd tarief een quickscan van het dossier te laten verrichten om inzicht te krijgen in de onderzoeksmogelijkheden. Er zal dan ook een inschatting worden gemaakt van de kosten.

CONCLUSIE

Een grondige analyse en onderzoek van bewijs in strafzaken vormt de hoeksteen van een rechtvaardig juridisch proces. A FONDO Recherchebureau is toegewijd aan het leveren van hoogwaardige diensten op dit gebied, waarbij altijd gehandeld wordt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Mocht er behoefte zijn aan onze expertise of als zijn er vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen. Samen wordt gestreefd naar een rechtvaardige uitkomst voor uw zaak.