Dossieronderzoek in strafzaken

Dossieronderzoek in strafzaken

Bent u advocaat (of verdachte) in een strafzaak en zou u graag het bewijs in uw dossier grondig willen laten onderzoeken omdat u twijfelt aan de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten van de politie of de door hen gehanteerde methoden? Dan kunt u door ons een dossieronderzoek laten verrichten. A FONDO Recherchebureau is namelijk gespecialiseerd in het analyseren en onderzoeken van bewijs in strafzaken. Een dergelijk onderzoek kan gezien worden als een tegenonderzoek of contra-expertise van het politieonderzoek en is gericht op het falsificeren van belastend bewijsmateriaal en het verzamelen en in kaart brengen van ontlastend bewijs. Het bedrijfsmotto van A FONDO: gerechtigheid door waarheidsvinding. 

SAMENWERKING RECHERCHEBUREAU EN ADVOCAAT

Een advocaat is verplicht de belangen van zijn cliënt te behartigen. Er zal altijd worden geprobeerd om de feiten en omstandigheden in het voordeel van de cliënt uit te laten vallen. Advocaten zijn niet opgeleid als onderzoekers en vanwege hun subjectiviteit bestaat het risico dat er door een rechter minder waarde wordt gehecht aan eventuele onderzoeksbevindingen. Doordat er door ons grondig, analytisch, tactisch en zo nodig technisch naar het dossier wordt gekeken, komt er vaak ontlastende informatie naar boven wat de strafzaak een hele andere wending kan geven.

Een dossieronderzoek door A FONDO kan kan een goede aanvulling zijn op het werk van de advocaat en kan gezien worden als een tegenonderzoek of contra-expertise van het politieonderzoek. Het onderzoek richt zich op het falsificeren van belastend bewijsmateriaal en het verzamelen en in kaart brengen van ontlastend bewijsmateriaal. A FONDO kan als vergund recherchebureau in elke fase van het strafproces van toegevoegde waarde zijn. Het beste is wel om ons in eerste aanleg al in te schakelen omdat er dan vaak nog de meeste onderzoeksmogelijkheden zijn. Wij werken meestal nauw samen met de advocaat. In eerste instantie om te overleggen waar de onderzoeksmogelijkheden liggen in de zaak en vervolgens hoe het onderzoek zo effectief mogelijk ingericht kan worden zodat het beste resultaat kan worden behaald. Ook kunnen wij gedurende een strafzaak adviseren over bijvoorbeeld het opvragen van bepaalde dossierstukken en het bepalen van de onderzoekswensen. Omdat het een feitenonderzoek betreft, kunnen onze bevindingen door de advocaat worden gebruikt in het pleidooi, maar kan het onderzoeksrapport ook in zijn geheel worden toegevoegd aan het strafdossier. Een dergelijk onderzoek kan dus erg waardevol zijn. 

HOE ZIET EEN DOSSIERONDERZOEK ER UIT?

A FONDO is gespecialiseerd in het (grondig) analyseren en onderzoeken van het dossier. Er wordt meestal een tijdlijn gemaakt om alle gebeurtenissen en bewijsmiddelen in kaart te brengen. Daarna wordt er gekeken naar het bewijs, zoals getuigenverhoren, telecomgegevens of tapverslagen. Wij toetsen of het bewijs wel op de juiste manier is geïnterpreteerd, of er ontlastende omstandigheden zijn die niet in het dossier terug komen en of er misschien processen-verbaal foutief zijn opgemaakt. De geschetste gebeurtenissen en het bewijsmateriaal worden gecontroleerd in de tijdlijn en worden zoveel mogelijk onderzocht en getoetst aan de hand van objectieve gegevens. Ook worden tegenstrijdigheden in kaart gebracht en kunnen er alternatieve scenario’s worden onderzocht. Indien wij getuigen hebben gevonden die mogelijk ontlastend zouden kunnen verklaren, dan kunnen wij deze getuigen horen. Het alibi van de verdachte kan ook onderzocht worden. Misschien kan er namelijk wel aangetoond worden dat de verdachte op de betreffende dag op een specifiek tijdstip helemaal niet op de plaats delict kan zijn geweest. A FONDO maakt gebruik van speciale data-analyse software om verbanden te leggen en tegenstrijdigheden in kaart te brengen waardoor het onderzoek efficiënt en grondig kan worden verricht. Ook bijvoorbeeld bank-, telecom- en locatiegegevens kunnen met deze software analytisch worden onderzocht. Vanwege onze juridische achtergrond kunnen wij extra waarde toevoegen aan het onderzoek doordat wij de acties voortdurend kunnen spiegelen aan de juridische realiteit. 

MEERWAARDE VAN DOSSIERONDERZOEK DOOR A FONDO

Kort samengevat kunnen onze onderzoeken de volgende resultaten opleveren:

  • Falsificaties van getuigenverklaringen, alibi’s of aangiftes (door toetsing aan objectieve gegevens);
  • Ontlastende analyses van feitelijke gegevens zoals telefoon- en locatiegegevens;
  • Contradicties in belastende getuigenverklaringen;
  • Tegenstrijdigheden in het bewijsmateriaal onderling en/of in de tijdlijn;
  • Fouten of gebreken in het onderzoek- en/of handelen van politie en openbaar ministerie;
  • Ontlastend (bewijs)materiaal dat niet aan het dossier was gevoegd;
  • Nieuwe ontlastende getuigenverklaringen;
  • Onderbouwde alternatieve scenario’s.

DESKUNDIGEN

Wij werken daarnaast ook samen met (gerechtelijk) deskundigen op het gebied van forensisch-, digitaal- en telecomonderzoek. Zij kunnen bijvoorbeeld DNA- en/of sporenonderzoek doen, forensisch bewijs beoordelen, telefoongegevens uitlezen of netwerkmetingen doen. Omdat zij op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen op forensisch- en technisch gebied, kunnen zij het forensische onderzoek van de politie of het NFI op de juiste manier interpreteren en beoordelen.

QUICKSCAN

Het is mogelijk om tegen een gereduceerd tarief een quickscan van het dossier te laten verrichten om inzicht te krijgen in de onderzoeksmogelijkheden. Er zal dan ook een inschatting worden gemaakt van de kosten.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een dossieronderzoek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.