Betaalt u onterecht partneralimentatie?

Partneralimentatie.

Heeft u het vermoeden dat u te maken heeft met een leugenachtige ex-partner waardoor u onterecht partneralimentatie moet betalen? Of denkt u dat u juist partneralimentatie zou moeten ontvangen? En hoe bewijst u dan in een alimentatieprocedure dat uw ex-partner bijvoorbeeld opnieuw samenwoont? Of hoe toont u aan dat uw ex-partner meer inkomsten heeft dan hij of zij doet voorkomen? Helaas zijn deze vragen aan de orde van de dag bij veel mensen. In dit artikel geef ik een uitleg over de bewijsverzameling in alimentatiezaken (bij vermoedens van opnieuw samenwonen en bij het verzwijgen van inkomsten of vermogen). Tot slot geef ik wat bruikbare tips om u daarbij te helpen.

PARTNERALIMENTATIE

Wanneer de ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomen heeft om in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien, dan kan er een verplichting tot partneralimentatie ontstaan. De hoogte daarvan wordt vastgesteld aan de hand van behoefte en draagkracht. Er wordt eerst gekeken hoeveel geld er nodig is om in de eigen levensonderhoud te voorzien en daarna wordt bepaald of de ex-partner hiervoor een bijdrage kan leveren.

DUUR

Tot 31 december 2019 is de maximale duur van de partneralimentatie beperkt tot twaalf jaar. Vanaf 2020 zijn de spelregels echter ingrijpend aangepast. De Wet herziening partneralimentatie brengt een verandering aan van de maximale termijn van twaalf jaar. Per 1 januari 2020 wordt de maximale alimentatietermijn de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Bepalend voor de toepassing van de verkorte duur van de partneralimentatie, is de datum dat het echtscheidingsverzoek is aangevraagd bij de rechtbank. Als de aanvraag van de scheiding is gedaan op 20 december 2019 en de scheiding is definitief op 1 april 2020, dan geldt nog steeds de oude regeling, dus met de langere duur tot 12 jaar. Op de regel van maximaal vijf jaar partneralimentatie, gelden een aantal uitzonderingen.

 • Jongste kind jonger dan 12 jaar

De alimentatieontvanger die voor de kinderen zorgt, houdt minimaal recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.

 • Huwelijken langer dan vijftien jaar

Als het huwelijk langer heeft geduurd dan vijftien jaar en waarbij de alimentatieontvanger tien jaar voor de AOW-leeftijd zit, kan de alimentatieplicht doorlopen tot de pensioendatum.

 • 50-plussers

Alimentatieontvangers die 50 jaar of ouder zijn en die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd, hebben maximaal tien jaar recht op partneralimentatie.

 • Schrijnende gevallen

Er is een zogenaamde hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. Hiervan is sprake, als de beëindiging van de partneralimentatie te zeer ingrijpend is, zoals bij ziekte, of blijvende arbeidsongeschiktheid.  

Naast het verstrijken van de maximale termijnen, kan een alimentatieverplichting op twee manieren eindigen:

 1. Als de alimentatiegerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander ‘als waren zij gehuwd’ (artikel 1:160 BW);
 2. Als de alimentatiegerechtigde eigen inkomsten of vermogen opzettelijk verzwijgt.

Beide situaties zal ik hieronder toelichten.

 1.     SAMENLEVEN ‘ALS WAREN ZIJ GEHUWD’

Als eenmaal vast komt te staan dat sprake is van samenleven ‘als waren zij gehuwd’, dan vervalt de alimentatieverplichting definitief en kan deze niet meer herleven. Vanwege dit uitzonderlijke en onherroepelijke karakter van de in die bepaling besloten sanctie worden er in de rechtspraak hoge motiveringseisen gesteld aan de feitelijke vaststelling dat sprake is van samenleven. Al worden rechters hier wel wat soepeler in. Een recent voorbeeld hiervan is deze uitspraak van de rechtbank Limburg. Voor een geslaagd beroep op bovengenoemd wetsartikel zijn in de jurisprudentie de volgende eisen gesteld die bewezen moeten worden.

 • Tussen de samenwonenden bestaat een affectieve relatie. Hiermee wordt een (seksuele) liefdesrelatie bedoeld, dus geen vriendschap.
 • De relatie is van duurzame aard. Een (praktisch) dagelijks samenleven in lotsverbondenheid gedurende een zekere tijd, waardoor dit samenleven overeenkomsten vertoont met een huwelijk. Geen tijdelijke overbrugging dus.
 • Deze relatie brengt mee dat zij elkaar wederzijds verzorgen. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld het zorgen voor elkaars kinderen, naar school of sportverenigingen brengen, elkaar verzorgen bij ziekte etc.
 • Ze moeten met elkaar samenwonen. Er moet worden aangetoond dat zij bij elkaar blijven slapen en bijvoorbeeld samen op vakantie gaan. Daarnaast moet ook vrije tijd met elkaar worden doorgebracht zoals feestjes, etentjes en gezamenlijke (familie)bezoeken.
 • Er moet sprake zijn van een gemeenschappelijke huishouding. Daarbij kan gedacht worden aan huishoudelijke activiteiten, zoals gezamenlijk eten, samen boodschappen doen, koken, de was verzorgen etc. Er moet ook sprake zijn van een vermenging van het vermogen door een bijdrage te leveren in de kosten van de huishouding.

2.      VERZWEGEN VERMOGEN / INKOMSTEN

Uit de wet vloeit voort dat beide partijen bij een boedelscheiding ervoor moeten zorgen dat er openheid van (vermogens)zaken wordt gegeven. Er kan gevorderd worden dat een verdeling aanvangt met een overzicht van alle bezittingen en schulden (boedelbeschrijving). De echtgenoot die opzettelijk (met het oogmerk om de rechten van de andere partij te verminderen)  tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, waardoor de waarde daarvan niet in de verrekening is betrokken, dient de waarde daarvan geheel aan de andere echtgenoot te vergoeden!

Een eenmaal vastgestelde alimentatie kan nadien gewijzigd worden op grond van gewijzigde omstandigheden. In dit geval heeft de alimentatiegerechtigde een meldingsplicht met betrekking tot wijziging van vermogen of inkomsten na de echtscheiding. Als er sprake blijkt van het opzettelijk verzwijgen van inkomsten of vermogen door de alimentatiegerechtigde en de tegenpartij kan dit aantonen, dan kunnen daar net zoals bij de boedelscheiding grote financiële gevolgen aan zitten.

Aan het verzwijgen van eigen inkomsten zit een groot risico verbonden. Dat ondervond een vrouw die na haar echtscheiding verzweeg aan haar ex-partner te melden dat zij inkomsten had uit werk. Gevolg: de vrouw moest +/- € 50.000,-  aan te veel ontvangen alimentatie aan haar ex-partner terugbetalen. Lees hier de uitspraak.

HOE VERKRIJG JE HET NODIGE BEWIJS?

Omdat de rechter hoge eisen stelt aan het bewijsmateriaal in bovengenoemde procedures, is het buitengewoon lastig om de juiste bewijzen te verzamelen om aan te kunnen tonen dat sprake is van opnieuw samenwonen of het verzwijgen van inkomsten en vermogen.  Goed nieuws: er zijn mogelijkheden!

De digitalisering en de sociale media zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de maatschappij. In echtscheiding- en alimentatieprocedures kunnen berichten, foto’s of statusupdates gebruikt worden als bewijs. Een gewijzigde status van de ex-partner op Facebook in ‘gehuwd’ kan bijvoorbeeld aangevoerd worden ter onderbouwing van de stelling dat de ex-partner is hertrouwd. Denk ook bijvoorbeeld aan foto’s van gezamenlijke vakanties, familiekiekjes of ‘liefdesberichten’. Daarnaast kunnen ook whatsapp-gesprekken of e-mailberichten worden gebruikt als bewijs.

WAT KUNT U ZELF DOEN?

Verzamel en bewaar (en dit geldt eigenlijk in heel veel soorten zaken) alle e-mailberichten, smsjes, whatsapp-gesprekken, papieren en administratie. Maak screenshots van alle social media berichten, foto’s en advertenties waarvan u denkt dat deze van belang kunnen zijn in de alimentatieprocedure, niet alleen van uw ex-partner maar ook bijvoorbeeld reacties van vrienden en kennissen. Ook alle gegevens die u ter ore komen die in uw voordeel kunnen zijn: noteren met naam, toenaam en datum! Zorg er ook voor dat u alle wachtwoorden (telefoon, e-mailaccounts, social media, belastingdienst etc.) wijzigt, zodat uw ex-partner geen mogelijkheid heeft om bewijzen te vernietigen of er op enige manier lucht van krijgt dat u bezig bent met bewijsverzameling.

WAT KAN IK VOOR U DOEN?

Het inschakelen van een particulier recherchebureau zoals A FONDO leidt tot een zeer deskundig en gedetailleerd rapport. Ik ga voor u op pad om alle mogelijke informatie en feiten boven tafel te krijgen. Door middel van internetresearch, interviews en observaties kunnen alle stellingen op de juiste manier onderbouwd worden. Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter veel waarde hecht aan dergelijke rapporten. Deze rechercheonderzoeken kunnen te allen tijde uitgevoerd worden en staan niet in de weg aan de werkzaamheden die een advocaat voor je doet in de procedure. Indien wordt vastgesteld dat sprake is van samenwonen of opzettelijk verzwegen vermogen of inkomsten, dan kunnen de gemaakte kosten van een dergelijk onderzoek in sommige gevallen zelfs volledig op de ex-partner worden verhaald.

Vragen over alimentatieprocedures of bewijsverzameling? Neem vrijblijvend contact met mij op.

***

BRONNEN

Artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek

Artikel 3:194 Burgerlijk Wetboek

Artikel 1:135 Burgerlijk Wetboek

ECLI:NL:GHDHA:2015:1729

ECLI:NL:HR:2013:1246

ECLI:NL:GHAMS:2015:753

ECLI:NL:HR:2001:ZC3603

ECLI:NL:GHSHE:2008:BD8649

ECLI:NL:GHSHE:2015:993

ECLI:NL:GHDHA:2013:3990

https://www.echtscheidingswinkel.nl/alimentatie/duur-partneralimentatie-vijf-jaar-vanaf-2020